VMSDC | VMS Dental College | Vinayaka Mission's Sankarachariyar Dental College, Salem, Tamilnadu | Constituent college of Vinayaka Missions University

Logo

Logo

About

Welcome to Vinayaka Mission's Sankarachariyar Dental College

University Affiliation

Vinayaka Mission's Sankarachariyar Dental College is affiliated with
Vinayaka Missions University (Deemed University)
Address:
NH – 47, Sankari Main Road, Ariyanoor, Salem
Phone: 0427 3987000

Affiliation Document

Letter of University Affiliation Cick Here to View(PDF)